Tag Archives: đứng bằng đầu

ĐỨNG BẰNG ĐẦU – VUA CỦA CÁC TƯ THẾ

       Đứng bằng đầu, Shirshasna có nghĩa là tư thế mà một người...